Opšti Uslovi Poslovanja

Opšti uslovi poslovanja agencije za nekretnine FRESH DOO Podgorica

 

I Osnovne odredbe

  • Opštim uslovima poslovanja društva sa ograničenom odgovornošću FRESH Podgorica (u daljem tekstu: Zastupnik) PIB: 02811260, zavedenog u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore pod registarskim brojem 5-0591813/5, sa sjedištem u Ul. Baku 98, regulišu se uslovi poslovanja, u ovom slučaju zakupu ili najmu nekretnina, sa fizičkim ili pravnim licima (u daljem tekstu: Korisnik).
  • Zastupnik svoju ponudu zasniva na informacijama dobijenih od Korisnika , koji se potpisivanjem ugovora o posredovanju obavezuje da su date informacije pouzdane, odnosno istinite.
  • Privredno društvo zastupanje obavlja u skladu sa obavezama i pravima utvrđenim Ugovorom o posredovanju u najmu ili zakupu nepokretnosti, koji potpisuju obje strane, u ovom slučaju Zastupnik i Korisnik usluga.

II Obaveze Zastupnika

2.1 U skladu sa Ugovorom o posredovanju, Zastupnik se obavezuje na obavljanje sledećih radnji:

– Obavještavanje Korisnika o mogućim rizicima upisa nepokretnosti u registar nepokretnosti, nakon detaljne provjere dokumenata kojima se jamči pravo svojine na tu nepokretnost.

– Nakon sprovedene objektivne procjene nekretnine, Zastupnik uzima u obzir sve okolnosti na tržištu i  iznosi svoje mišljenje po pitanju cijene.

– Reklamira i postavlja obavještenja na zvaničnom websajtu o dostupnosti nepokretnosti predviđenom za najam ili prodaju, sa mogućnošću dodatnih troškova, unaprijed određenih i jasno definisanih Ugovorom o posredovanju.

– Nalaženje potencijalnih lica zainteresovanih za najam/kupovinu nekretnine.

– Organizovanje sastanaka Korisnika sa potencijalnim klijentima, kao i pregovaranje u istim u cilju zaključivanja ugovora.

– Garantuje čuvanje svih informacija koje ima o Korisniku i o nepokretnosti na koju polaže pravo svojine ili neko drugo stvarno pravo.

-Zastupnik zadržava pravo obavljanja svih obaveza predviđenih Ugovorom o posredovanju, elektronskim putem.

– Ugovorne obaveze Zastupnika se smatraju obavljenim ukoliko je Zastupnik omogućio potencijalnim klijentima mogućnost razgledanja predmeta poslovanja (nekretnine) i omogućio im sastajanje sa Korisnikom u cilju pregovaranja oko istog.

III Obaveze Korisnika usluga

3.1 U skladu sa Ugovorom o posredovanju, Korisnik se obavezuje na obavljanje sledećih radnji:

– Obavještava Zastupnika o svim detaljima koji mogu biti od značaja za predmetni posao.

– Korisnik se obavezuje da da Zastupniku svoje lične podatke, uključujući mogućnost fotokopije istih, uvid u originalna dokumenta kojima se potvrđuje njegovo pravo svojine, kao i informacije o broju telefona i adresi eletkronske pošte kojim će se vršiti konverzacija ( u slučaju promjene podataka, Korisnik je dužan da obavijesti Zastupnika).

– U skladu sa uvaženim stručnim mišljenjem Zastupnika, Korisnik određuje visinu iznosa po kojem želi izvršiti najam ili prodaju nepokretnosti.

– Nakon svakog sastanka sa potencijalnim klijentom, Korisnik potpisuje odgovarajući izvještaj kojim se potvrđuje da je ugovorna obaveza Zastupnika obavljena.

-Korisnik je dužan da plati Zastupniku dogovorenu sumu za pružanje usluga.

– Ukoliko je to predviđeno Ugovorom, Korisnik se obavezuje i da podmiri sve dodatne troškove nastale tokom procesa.

– Svi troškovi moraju biti izmireni do raskida Ugovora.

– O svim promjenama, Korisnik je dužan da u najkraćem mogućem roku, do 24 časa, obavijesti Zastupnika.

– Korisnik se obavezuje da u toku trajanja ugovora i godinu dana nakon isteka ugovora, obavijesti Zastupnika ukoliko dodje do sklapanja Ugovora o prodaji ili zakupu sa zakupcem sa kojim je došao u kontakt preko Zastupnika.

IV  Prava Zastupnika

4.1 U skladu sa Ugovorom o posredovanju, Zastupnik ima prava:

-Zastupnik ima pravo na novčanu naknadu u slučaju sklapanja Ugovora o prodaji/zakupu sa zakupcem kojeg je on regrutovao.

– Visina novčane naknade se određuje u skladu sa jasno definisanim Cjenovnikom.

– U slučaju prekida Ugovora o zakupu prije njegovog isteka, Zastupnik može dati Korisniku popust na dogovoreni iznos novčane naknade.

– Ukoliko se Ugovorom o posredovanju/ zastupanju Korisnik usaglasi, Zastupnik ima pravo da u ostvarivanju poslovnog predmeta, prenese svoja prava i obaveze na drugog zastupnika.

 

V  Prava Korisnika

5.1 U skladu sa Ugovorom o posredovanju, Korisnik ima sledeća prava:

-Korisnik može naložiti Zastupniku da u slučaju sklapanja Ugovora o prodaji ili zakupi, od klijenta uzme avans kojim se kapariše data  nepokretnost do momenta zaključenja Ugovora o prodaji ili najmu.

5.2 Klauzula o ekskluzivnom zastupanju

– Korisnik se može obavezati klauzulom o ekskluzivnom zastupanju (posredovanju) da će za vrijeme trajanja Ugovora koji je potpisao sa Zastupnikom, koristiti isključivo njegove usluge.

U slučaju potpisivanja klauzule i odstupanja od iste, Korisnik mora izvršiti naknadu štete Zastupniku sa kojim je sklopio klauzulu o ekskluzivnom posredovanju.

 

VI Autorska prava

6.1 Snimanje razgovora i povjerljivost informacija

-U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, u Ugovoru o posredovanju Korisnik daje pravo Zastupniku da snima telefonske razgovore.

-Zastupnik je dužan da sve informacije, uključujući fotografije nepokretnosti, video zapise i ostale detalje o Korisniku i njegovoj nepokretnosti tretira kao poslovnu tajnu.

VII Cjenovnik usluga

7.1 …………………………………………………………………………..

VIII Završne odredbe

8.1 Na sve stavke koje nisu regulisane Opštim uslovima poslovanja između Zastupnika i Korisnika, biće implementirane odredbe…………….

 

U Podgorici, dana 25.10.2019. godine

FRESH DOO PODGORICA